Ouverture Album Dudelange

Geschwënn ass et esou wäit:

Enn Juli mécht de Buttek ALBUM zu Diddeleng, 31 Avenue Grande Duchesse Charlotte seng Dieren op!

Dir hutt Freed un héichwäertege Saachen an un der Ofwiesslung? Bréngt se laanscht a maacht als Déposant deenen eng Freed domadder, déi dës Freed un de schéine Saache mat Iech deelen an dobäi en anere Budget kënnen oder wëllen asetzen.

De Buttek ass elo scho gutt gefëllt a waart elo och nach op Ären Input:


Wat sicht Dir?

Wat hutt Dir ze vill? 

Bei ons maacht Dir Iech Ären Album selwer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *